top of page
książki
bałtyk gdansk gdynia sopot kaliningrad lotnisko lech walesa

Warunki usługi

półki na książki

Regulamin

 1. przedmiotu zamówienia

  1. Niniejszym Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Zamówionymi zleceniami zapewnić międzynarodowy przewóz osób, przewóz samochodów osobowych dalej zwanymi środkami transportu , usługi dalej nazywane są usługami, ustalonymi trasami i stawkami ,  klient zobowiązuje się zapłacić za świadczone przez wykonawcę usługi.

  2. Miejsce i godzina wyjazdu połączone przedstawieniem zamówienia.

 

 1. Obowiązki stron

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

  1. Zamówiono żądane warunki w celu zapewnienia niezbędnych miejsc siedzących narzędzie do transportu ilości, odpowiadające wymaganiom transportu międzynarodowego.

  2. Zapewnić:

   1. Bezpieczny przewóz pasażerów i ich bagażu pojazdami Operatora, regularne udogodnienia w pojazdach oraz terminowe usuwanie uchybień w obsłudze, niezależnie od przyczyn tych nieprawidłowości;

   2. Jeżeli pojazd Operatora ulegnie awarii podczas przejazdu, niezwłocznie, w miarę możliwości, przekazać innym, Zamówionym pasażerom do przewozu odpowiednim środkiem transportu, powiadamiając Zleceniodawcę i zapewniając, że zlecona przez Zleceniodawcę wycieczka zostanie zrealizowana;

 

 1. Klient zobowiązuje się do:

  1. W zależności od możliwości wcześniejszego poinformowania Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie o planowanym transporcie, podając ilość pasażerów, pojazd według ilości miejsc siedzących, trasę zarezerwowanego lotu, przewidywany czas rozpoczęcia lotu, miejsce i czas trwania lotu oraz inne warunki przewozu pasażerów;

  2. Poinformuj Operatora o odwołaniu wycieczki z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Przed rozpoczęciem podróży W przeciwnym razie podróż uważa się za odbytą i klient musi zapłacić ustaloną cenę.

  3. W terminie do realizacji zobowiązań pieniężnych jak przewidziano w umowie 3 w pkt.

  4. Zapewnij odpowiednie zachowanie pasażerów przez cały okres podróży.

 

 

    2.5.    Po podróży, po sprawdzeniu narzędzia transportowego i wykryciu uszkodzonych zapasów, Klient zwróci koszty wyrządzonej szkody.

 

 1. Zamówienie rozliczeniowe

 1. Zleceniodawca Wykonawcy za przyznane międzynarodowe    usługi transportowe płaci zgodnie z_cc781905-5b_364 umową trasa i liczba przewożonych pasażerów.

 2. Wykonawca po wykonaniu usługi wypisuje rachunek. Klient za usługi zobowiązuje się zapłacić do 14 dni kalendarzowych po zrealizowaniu zamówienia.

 

 

 1. Odpowiedzialność stron

 1. Strona rekompensuje drugiej stronie straty (tj. poniesione wydatki, utratę majątku lub utracony dochód) z powodu niewłaściwego wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie lub ich niewykonania tylko w obecności tego państwa wina;

 2. Jeżeli Klient nie zapłaci w terminie, płaci Przewoźnikowi odsetki za zwłokę w wysokości 0,02% całkowitej kwoty zadłużenia za każde zaległe w ciągu dnia;

 3. Strona poniosła straty w wyniku działań prowadzonych przez drugą Stronę lub dowiedziała się o działaniach drugiej Strony o niewykonanych lub nienależycie wykonanych zobowiązaniach, wnosi pisemne żądanie zadośćuczynienia strat lub niesprawiedliwości i/lub w związku z wykonaniem umowy obowiązki. Strona winna nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, o ile Strony nie postanowią inaczej, wypłacić innemu Krajowi poniesione straty i w przypadku naprawienia w roszczeniu określonych naruszeń lub złożenia uzasadnionego oświadczenia zrzeczenie się;

 4. Każdy fakt prawny z powodu czyich samych Stron w ocenie istniejących lub mogących być stratami musi być udokumentowany. Wszystkie wydatki poniesione na potwierdzenie tego faktu zapłaty winnemu;

 

 

 1. Przekazywanie informacji

 1. Kraje zapewniają sprawiedliwość przedłożonych informacji;

 2. Zawiadomienia, zamówienia, zamówienia i inne informacje każdej ze Stron przekazywane są drugiej stronie mają moc prawną tylko wtedy, gdy są w formie pisemnej i zatwierdzone przez kierownika firmy lub podpisane przez osoby upoważnione, z wyjątkiem 2.2.1. zamówienia określone w podrozdziale, które mogą być składane telefonicznie;

 3. Zawiadomienia, wnioski, zamówienia i inne informacje każdej ze Stron drugiej Stronie, przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną z zachowaniem formy pisemnej;

 4. Dokument pisemny, wysłany listem poleconym, uznany za doręczony, po przejściu 3 kalendarzy przez dni po jego wysłaniu;

 5. Strona otrzymująca zawiadomienie, wniosek, zamówienie lub inne informacje drugiej Strony musi odpowiedzieć Stronie, która złożyła odpowiedni dokument nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od jego otrzymania, jeżeli to, co inna nie zmyje z tej umowy, otrzymany dokument w istocie lub jeżeli Kraje nie uzgodnią inaczej;

 6. Strony zobowiązują się powiadamiać się wzajemnie na piśmie:

    6.1.    W związku ze zmianą adresu, banku lub innych wymagań określonych w niniejszej umowie nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich zmiany;

 • Z powodu kierownika, upoważnionego do podpisania umowy i innych dokumentów osób ograniczenie uprawnień, zawieszenie lub wypowiedzenie nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od dnia ich ograniczenia, zawieszenia lub wypowiedzenia;

 • Ze względu na status firmy (restrukturyzacja, restrukturyzacja, likwidacja lub upadłość w przypadku zmiany nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ich zmiany;

 • Jeżeli wystąpią inne ważne zdarzenia, mające lub mogące w przyszłości wpłynąć na zobowiązania Krajów do wykonania nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich wystąpienia;

 • Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania treści niniejszej umowy i całości z zachowaniem poufności informacji związanych z negocjacjami. Informacje te mogą zostać ujawnione:

 1. sądom, organom ścigania i innym instytucjom ustanowionym przez prawo;

 2. Z innymi sprawami tylko od Stron pisanych na żądanie i innych z kraju zgody.

 

 1. Inne warunki

 1. Prawa i obowiązki stron określone w niniejszej umowie wiążą również następcę ich praw (m.in. upadłość, restrukturyzacja spółki, właściciela, jego podwładnych, założyciela, zmiana wspólników lub nazwy).

 2. Ponieważ usługi są droższe ze względu na paliwo, energię, części zamienne, operacyjne zmiany cen materiałów i podatki państwowe, ceny usług są wzajemnie uzgadniane z wymową.

 3. Dla klienta w terminie bez rozliczenia za udzielone usługi, Kierowca ma prawo do zakończenia świadczenia usług, bez ponoszenia odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki i straty, wcześniej ustnie lub pisemnie po uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim uprzednim ustnym rozliczeniu świadczenia.

 

 1. zamiany umowy, dodatek

 1. Strony uzgadniają, że zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy są ważne tylko dla obu Stron po podpisaniu umowy, w związku z czym zmiany i/lub uzupełnienia.

 2. zmian lub uzupełnień umowy jest nierozerwalnie związana z tą częścią umowy

 

 1. obowiązywania umowy

 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i do momentu wyrażenia przez jedną ze Stron woli jej wypowiedzenia

 2. Umowa wygasa:

  1. Wiedeń z inicjatywy partii;

  2. Jeżeli kraj, po otrzymaniu pisemnego wymogu innych krajów, nie zapłaci za tę Stronę, poniesie straty i/lub brak naprawienia określonych w roszczeniach naruszeń i przedstawi uzasadnioną ugodę w ramach niniejszej umowy 4.3. procedura przewidziana w ust. W takim przypadku Strona inicjująca rozwiązanie umowy, uprzedza na piśmie pozostałe Strony o rozwiązaniu umowy nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty;

 

  1. Zobowiązania z tytułu Zobowiązań do zapłaty za zamówione środki ważne do czasu zakończenia ich realizacji.

 

 1. Rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

 2. Spory pomiędzy Stronami oraz spory pomiędzy Stronami z osobami trzecimi związane z niniejszą umową nie zwalniają Stron z zaciągniętego wykonania zobowiązań.

 

 1. Niezwyciężona siła:

 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niespełnienie warunków Umowy, jeżeli warunki Umowy nie zostały wykonane z powodu niezwyciężonych okoliczności siły (siła wyższa) i tych okoliczności zbiegnie się termin spełnienia warunków

 2. Strona, która doświadczyła siły wyższej iw rezultacie nie wypełniła swoich zobowiązań, musi powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu takich okoliczności, podając, że są to okoliczności siły wyższej, przez które warunek nie został spełniony, wystąpienie takich okoliczności jest przewidziane do końca, dowody na poparcie wystąpienia takich okoliczności.

 3. W związku z takimi niemożliwymi do pokonania i nieprzewidzianymi okolicznościami firma świadcząca usługi „Executive” nie odpowiada

 

Popracujmy razem

Skontaktuj się, abyśmy mogli rozpocząć współpracę.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page